Serdar Moralıoğlu

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi nedir?

Yenidoğan döneminden 18 yaşa kadar,   kalp ve beyin haricindeki cerrahi gerektiren çocuk hastalıklarını tanı ve   tedavisi ile uğraşan bir anabilim dalıdır. Çocuk cerrahisi alanı diğer cerrahi   dallardan daha geniştir. Çocuk cerrahları kendi yaş grubu içerisinde kalan   hastaların göğüs cerrahisi, genel cerrahi, üroloji ve jinekolojik problemlerinin   yanı sıra, baş boyun ve ekstremiteler ile ilgili bazı cerrahi hastalıkların   tedavisi ile de uğraşırlar.

Nasıl  Çocuk Cerrahisi   Uzmanı olunur? 

     Oldukça geniş bir   bölgenin cerrahi hastalıklarının tedavisi ile uğraşan çocuk cerrahlarının   yetişmeleri de özellik ister. Tıpta Uzmanlı  Eğitimi almak isteyen bir adayın,   fakültesine göre altı ila yedi yıl arasında değişen tıp eğitimini başarı ile   tamamlayıp hekim unvanı alması gerekir. Tıp fakültesini bitirerek Tıp Doktoru   unvanı alan aday, çocuk cerrahisi eğitimi veren bir kurumda çocuk cerrahisi   ihtisasına başlayabilmek için Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) girerek başarılı   olmalıdır. Sınavda başarılı olan ve çocuk cerrahisi uzmanlık eğitimi veren bir   kuruma bu eğitimi almak için yerleştirilen aday, süresi 5-6 yıl olan çocuk   cerrahisi uzmanlık eğitimine başlar. Eğitim süresinin 18 aylık kısmını genel   cerrahi, üroloji, ortopedi, patoloji ve anestezioloji gibi ilgili dallarda   rotasyon yaparak geçiren aday geri kalan süresini çocuk cerrahisi kliniğinde   çocuk cerrahisinin ilgi alanına giren hastalıkların tanı, cerrahi tedavisi,   ameliyat öncesi hasta hazırlığı ve ameliyat sonrası hasta bakımı  konularında   bilgi beceri ve tecrübesini artırarak geçirir. İhtisas süresini tamamlayan çocuk   cerrahisi uzman adayı, ihtisas süresinin sonunda uzmanlık tezi hazırlar ve   sonrasında yapılan uzmanlık sınavlarında başarılı olduğu takdirde çocuk   cerrahisi uzmanı unvanı ile meslek yaşantısına başlar.

Çocuğumu hangi   durumlarda ve neden Çocuk Cerrahisi Uzmanına götürmeliyim?

     Aslında bu soruyu,   soruyla cevaplamak lazım. Neden çocuğunuzu hastalandığı zaman çocuk doktoruna   götürüyorsunuz da, dahiliye uzmanına götürmüyorsunuz? Nedeni gayet basit. Çocuk   doktorları çocukların dahili hastalıklarının tanı ve tedavisi için özel olarak   eğitilmiş çocuk konusunda uzman hekimlerdir. Dahiliye uzmanları ise çocukluk yaş   grubu dışında kalan yaş grubunun dahili problemleri ile uğraşırlar.

     Aynı  şekilde çocuk   cerrahları da çocuklarda görülen cerrahi problemlerin tanı ve tedavisi için   eğitim almaktadırlar. Bu nedenle diğer cerrahi gruplara nazaran, çocukluk çağı   cerrahi hastalıklarının tanı ve tedavileri konusunda daha deneyimli olmalarının   yanı sıra, çocukların yaşla birlikte hızla değişen fizyolojik ve psikolojik   gereksinimlerini daha iyi anlayıp karşılayabilirler. Çocukları ilgilendiren bazı   hastalıklar erişkinlerde hiç görülmez, ya da erişkinlerdekine benzer şekilde   görülen hastalıklarda tedavi yaklaşımları tamamen farklıdır.

     Çocuklar, küçültülmüş   erişkinler DEĞİLDİR! Çocuk bedeninin anatomisi, fizyolojisi, metabolizması   erişkinden tümüyle farklı olduğundan cerrahi uygulanacak çocuğun, tamamen çocuk   cerrahisi üzerine eğitim almış hekimlerce değerlendirilmesi gereklidir. Çocuklar   çoğu zaman dertlerini tam olarak ifade edemez, doktorun sorularına yeterli cevap   veremez ve muayene sırasında sabırlı ve uyumlu davranamaz. Çocuk cerrahları,   sadece çocuklarla uğraştığından, çocukları anlamaya, ifade edemedikleri tıbbi   sorunu ortaya çıkarmaya ve en önemlisi çocuğa gerekli sabrı göstermeye alışık   kişilerdir. Çocuk cerrahları kıyafetlerinden tavırlarına kadar, genellikle   doktordan korkan çocuğu rahatlatmaya azami özeni gösterir. Çocuk cerrahisi   bölümleri çocukların doktor ve hastane korkusunu yenmelerine yardımcı olmak   amacıyla, hastanenin diğer bölümlerden farklı dekore edilir. Bütün bunların   içinde en önemlisi, çocuk cerrahisi bölümlerinde kullanılan tıbbi cihazlar,   girişim aletleri ve cerrahi malzemeler tamamen çocuklar için   tasarlanmıştır.

ÇOCUK CERRAHİSİNİ    İLGİLENDİREN BAŞLICA HASTALIKLAR

Baş boyun   bölgesi

 • Tortikollis
 • Lenfadenopatiler
 • Brankial kist ve   fistüller
 • Tiroglossal kanal   kisti
 • Tiroid bezinin   hastalıkları
 • Dil altı bağı

Göğüs   duvarı ve toraks:

 • Pektus   karinatum,ekskavatum
 • Trakea ve özofagusta   yabancı cisimler
 • Koroziv özofagus   yanıkları
 • Akciğer kistleri ve   kitleleri
 • Özofagus atrezisi ve   duplikasyonları
 • Akalazya
 • Diafragma hernileri
 • Göğüs travması
 • Pnomotoraks,   hemotoraks
 • Akciğer kist   hidatiği
 • Çocuklarda meme   hastalıkları

Abdominal   hastalıklar ve yenidoğan cerrahisi:

 • Omfalosel ve   gastroşizis
 • Anorektal   malformasyonlar
 • İntestinal   atreziler
 • Pilor stenozu
 • İnvajinasyon
 • İnguinal herni,   Hidrosel
 • Konjenital   megakolon
 • Malrotasyon
 • Mekonyum ileus
 • Nekrotizan   enterokolit
 • Karın ağrısı ve   apandisit
 • Kısa barsak   sendromu
 • Portal   hipertansiyon
 • Bilier atrezi
 • Dalak hastalıkları
 • Karaciğer kist   hidatiği
 • Pankreatikobilier sistem   hastalıkları
 • Safra kesesi   hastalıkları
 • Gastro özofagial   reflü
 • Yabancı cisim   yutulması
 • Kabızlık
 • Gastrointestinal sistem   kanaması
 • GİS duplikasyonları
 • Karın travması
 • Böbrek üstü bezi   hastalıkları
 • Omental ve mezenterik   kistler

Genitoüriner sistem:

 • İdrar yolu   enfeksiyonları
 • Çocuklarda üriner sistem   taşları
 • Antenatal   hidronefroz
 • Böbrek ve üriner sistemin   doğumsal hastalıkları
 • Konjenital üreteropelvik   darlık
 • Vezikoüreteral   reflü
 • Mesane hastalıkları
 • İşeme bozuklukları
 • Hipospadias
 • İnmemiş testis
 • Akut skrotum
 • Testis tümörleri
 • Genitoüriner sistem   travması
 • Pediatrik ürodinami
 • Hematüri
 • Renal ven trombozu
 • Prune belly   sendromu
 • Ekstrofi- epispadias   kompleksi
 • İnterseks anomalisi
 • Sünnet derisi ile ilgili   hastalıklar ve sünnet
 • Pediatrik   jinekoloji

Onkoloji:

 • Wilms tümörü
 • Nöroblastom
 • Teratom
 • Rabdomiyosarkomlar
 • Karaciğer tümörleri
 • Lenfoma
 • Tiroid tümörleri
 • Boyun kitleleri
 • Over tümörleri
 • Tüm karın içi   kitleler
 • Testis tümörleri

Çocuk cerrahisinde sık karşılaşılan hastalıklar

Kasık fıtığı

Kordon Kisti

Hidrosel(yumurtada su toplanması,   yumurtada şişlik olması)

Göbek fıtığı

Apandisit

Varikosel

İnmemiş testis

Sünnet

Boyun bölgesindeki kistler, boyunda   şişlik ve akıntı yapan hastalıklar

Tortikollis(boyunda eğrilik)

Sindirim ve solunum sistemine yabancı   cisim kaçması

Gastroözofagial reflü(mide içeriğinin   yemek borusuna kaçması)

Mide ve barsak tıkanıklıkları

Kabızlık ve diğer anüs   hastalıkları

Travmalar

Yanıklar

Kunduracı göğsü

Polidaktili(parmak sayısının fazla   olması)

Sindaktili(parmakların yapışık   olması)

Dil altı bağı

Cilt ve cilt altını  ilgilendiren   hastalıklar(benler, doğum lekeleri, kist ve kitleler)

Çocuk Ürolojisi   hastalıkları

İdrar yolu enfeksiyonu

İdrar kaçırma

İşeme bozuklukları

Mesane hastalıkları ve Pediatrik   ürodinami çalışmaları

VUR(idrarın mesaneden böbreğe   kaçması)

Hidronefroz (anne karnında veya doğum   sonrası saptanan böbrekte genişleme)

İdrar yollarının darlıkları(UVD,   UPD)

Böbrek ve idrar yollarının taş   hastalıkları

Hematüri(idrardan kan gelmesi)

Hipospadias(Peygamber sünnetli, yarım   sünnetli hastalar, idrar deliği aşağıda olan hastalar) Epispadias

Penisin doğuştan olan şekil ve fonksiyon   bozuklukları

Fimozis(Sünnet derisinin dar   olması)

Sünnet

İnmemiş testis

Hidrosel(yumurtanın su toplaması,   yumurtada şişlik olması)

Varikosel(testis damarlarının   genişlemesi)

Böbrek tümörleri

Testis tümörleri

Çocuklarda meme   hastalıkları

Doğumsal meme hastalıkları-memenin veya   meme başının olmaması veya fazla sayıda olması

Gelişimsel sorunlar-meme gelişiminin   olması gerekenden daha erken, daha geç olması

Memenin iltihabi hastalıkları

Meme ağrısı

Meme başından akıntı  olması

Memede kitle veya kist   oluşması

Çocuk Jinekolojisi   hastalıkları

Vajinal akıntı ve kanama yapan   hastalıklar

Labial sineşi(idrar deliği ve vajinanın   yapışıklık nedeniyle kapanması)

Vajen girişinde şişlik, ağrı ve kitleye   neden olan hastalıklar

Adet kanamaları ile ilgili   sorunlar

Ağrıya neden olan hastalıklar

Üreme organlarının doğuştan meydana gelen   hastalıkları

Yumurtalıklardan kaynaklanan kist ve   tümörler